fwUfU\zuëJh (lRo=wrlgt àgqs)> ldh buk rlfU˜lu Jt˜e Ntne mJthe fUe ;igtrhgtk fUe st hne ni> Rme fU\ze buk dwh¥Jth mwcn 11 csu mu bnt=uJ bkr=h mu ldh buk CdJt Skzt ctk"lu fUt fUtgo ŒthkC rfUgt dgt> fUt˜tuk fuU fUt˜ bntfUt˜ =uJtuk fuU =uJ bnt=uJ fUe Ntne mJthe c\zu XtX mu rlfUt˜e stlu fUe stuh-Ntuh mu ;igtrhgtk fUe st hne ni rhrõ rmrõ fuU =t;t Fu\ztvr; dstll dKuNse fUe vqst yaolt fUh mtJl WÀmJ bkz˜ fuU ;ÀJtJ"tl buk 16 ydô; fUtu ldh buk CdJtl bnt=uJ fUe Ntne mJthe fUt ytgtusl rfUgt stYdt> ¶JK WÀmJ bkz˜ fuU mCe C¢;sltuk lu mJoŒ:b dKvr; bnthts fUtu rlbkºtK =ufUh Wlmu ytNeJto= r˜gt> ldh vxu˜ YJk fU˜u¢xh ÔgJô:tvfU mrbr; fuU m=ôg htsukŠ vxu˜ YJk bkr=h vwsthe fiU˜tN dtuôJtbe lu mkgw¢; h¥v mu yve˜ fUe ldh fuU YJk ytmvtm fuU Guºt fuU Ctu˜ult: fuU C¢; sltuk mu rJNuM rlJu=l fUh yve˜ fUe ni rfU CdJtl Ctu˜ult: fUe Ntne mJthe buk mröbr˜; ntufUh CdJtl fUt ytNeJto= ŒtË; fUhuk>

-

Cth;eg rfUmtl mkD fUt rs˜t möbu˜l fU˜

leba> Cth;eg rfUmtl mkD fUt rs˜t möbu˜l 14 ydô; fUtu ytgturs; ntudt> Rm =tihtl lJel rs˜t fUtgofUtrhKe fUt dXl rfUgt stYdt> rs˜t yÆgG btkde˜t˜ vtxe=th J rs˜t bkºte dtuvt˜ stx lu c;tgt rfU Cth;eg rfUmtl mkD fUt rs˜t möbu˜l YJk lJel rs˜t fUtgofUtrhKe fUt dXl 14 ydô; fUtu mwcn 11 csu Nnh fUe f]UrM Wvs bkze ŒtkdK buk ytgturs; nutdt> Rm =tihtl Guºteg mkdXl bkºte bnuN ati"he, Œ=uN brn˜t mkgtursfUt rdhst=uJe XtfwUh, Œtk; bkºte Ntkr;˜t˜ Nbto YJk yàg JrhíXsl fUt btdo=Nol ŒtË; ntudt> möbu˜l buk rs˜u Ch fuU Cth;eg rfUmtl mkD fuU m=ôg, mbô; dtkJ mrbr;gtk, ;nme˜ mrbr;gtk, rs˜t fUtgofUtrhKe YJk yàg rfUmtl ck"w Wvrô:; hnukdu> möbu˜l buk J;obtl rs˜t fUtgofUtrhKe fUtu Ckd fUh yd˜u ;el JMo fuU r˜Y lJel rs˜t fUtgofUtrhKe fUt dXl rfUgt stYdt>

fUt˜tule rJfUtm fUe mN;o ylwbr; sthe

leba> fUt˜tule rJfUtm fUe mN;o ylwbr; sthe fUe dRo ni> fU˜u¢xh bkgfU ydÞJt˜ Åtht ytJu=fU bntJeh YdÞexufU Y˜Y˜ve Åtht Ctde=th fUt˜tultRsh btunl vwºt Sbxb˜ buDltle =Nh: ldh bà=mtih fUtu fUôct rô:; Cqrb mJuo löch 389, 393, 2, 394.3 fwU˜ hfUct 2.251 nu¢xugh vh fUt˜tule fuU rJfUtm fUhlu YJk 50 Œr;N; CqFkz rJfÞUg fUhlu fUe mN;o ylwbr; Œ=tl fUe dRo ni> rl"torh; N;tuo fUt vt˜l lne fUhlu fUe rô:r; buk W¢; ylwbr; ôJ;& rlhô; btle stYde>

VUm˜tuk buk rfUx J htud rlgkºtK fuU r˜Y m˜tn

leba> rfUmtltuk fuU r˜Y =˜nle YJk r;˜nle VUm˜tuk buk rfUx YkJ htud rlgkºtK fuU r˜Y m˜tn sthe fUe dRo ni> =˜nl YJk r;˜nl VUm˜tuk buk bwÏg;& mtugtcel, Wz= ;:t bqkd VUm˜tuk buk ˜dt;th JMto ntulu ;:t ;tvbtl fuU Dxlu-cZlu mu C]kd fUex vúte Ftlu Jt˜e RrÖ˜Tgtk, ;lt b¢Feg fuU ŒfUtuv J ve˜t btisufU htud fuU ˜GK vrh˜rG; ntu hnu ni, stu mVuU= b¢Fe Åtht VU˜tgt st;t ni> htud fuU ˜GK ˜GKtuk buk vrútgtuk fUe lmtuk fUt ve˜t ntufUh vti"tu fUe c\Ztu;he h¥fU stlt> yÀgtr"fU mkfÞUbK mu fUCe-fUCe vrútgtk mwlnhe ve˜e ntufUh VU˜ Ce nhu-ve˜u hkd buk vrhJr;o; ntu st;u nik rsmmu WÀvt=l ŒCtrJ; ntu;t ni>

ôJåA;t vFJt\zt fuU ;n; vti"thtuvK sthe

leba> lunÁ gwJt füUŠ Åtht ôJåA;t vFJt\zt YfU mu 15 ydô; ;fU rs˜u fuU ;eltuk ç˜tfU buk bltgt st hnt ni> rs˜t gwJt yr"fUthe Ntr˜le r;Jthe lu c;tgt dgt rfU ôJåA;t vFJt\zt fuU yk;do; rJrCªt stdÁfU;t fUtgofÞUb simu vti"thtuvK, ôJåA;t Nv: fUt JtalY, vtuôxh bu®fUd, ô˜tudl htR®xd fUtrövxeNl, mkdtuíXe, rhmtuxo bxurhg˜ rJ;hK fUt yrCgtl a˜tgt st hnt ni> gwJt ôJgk muJfU fwU˜=ev htXtih, mkÆgt Œstvr;, fUrv˜ htXtih, CtJlt mul, mtihC fU=b, ˜tufuUN vtxe=th, htfuUN stuNe, "ehs cihtde YJk gwJt bkz˜ m=ôgtuk Åtht vev˜, ytb, leb, stbwl, ytkJ˜t ytr= fuU vti"u fUt htuvK fUh vgtoJhK mkhGK fUt mkfUÖv r=˜tgt st hnt ni>

stJ= buk rJfUtmFkz vrhgtuslt Œck"l mrbr; fUe ciXfU

stJ=> rJfUtmFkz ô;heg vrhgtuslt Œck"l mrbr; fUe ciXfU ytgturs; fUe dRo> ciXfU buk slv= rNGt füUŠ fuU ceythmeme ¶JK ®mn ak=u˜ mbô; slrNGfUtuk YJk ceYme Wvrô:; :u> ceythmeme ak=u˜ lu ciXfU fuU Ysukzt ylwmth mCe slrNGfUtuk fuU fUtgo fUe mbeGt fUe> mCe ®c=wytuk fUtu rlg; mbg vh vqKo fUhlu fuU rl=uoN r=Y> mbô; Nt˜tytuk fUtu Œ=tg fUe dRo vtXTgvwô;fU YJk dKJuN fUe ytl˜tRl rhmeJ fUhlu buk yt hne mbôgt fUt mbt"tl c;tgt> rJCtd Åtht NiGrKfU fUtgofÞUb fuU r˜Y mkatr˜; zese˜uv dÞwv fUe btrlx®hdY meYb htRm ŒrNGK fUe Œdr;, rNGfU fUt®˜d YJk ytl˜tRl Cuse stlu Jt˜e nbtht Dh nbtht rJ‘t˜g fuU yk;do; rNGK mtbdÞe fUtu mCe cåatuk ;fU výkatlu YJk btn ydô; nu;w ˜rlokd ˘tlh ŒtudÞtb cåatuk ;fU výkatlu simu fUtgtuo fUe mbeGt fUe>

fUtkdÞum fUtgto˜g dtk"e CJl vh ntudt ÆJsthtunK

leba> fUtkdÞum fUtgto˜g dtk"e CJl vh 15 ydô; fUtu ÆJsthtunK ntudt> ç˜tfU fUtkdÞum ŒJ¢;t cc˜e ;kJh lu c;tgt rfU 15 ydô; ôJ;kºt;t r=Jm fuU yJmh vh dtk"e CJl vh mwcn ytX csu Nnh ç˜tfU fUtkdÞum yÆgG c]suN m¢mult Åtht ÆJsthtunK rfUgt stYdt> Rm =tihtl Œ=uN fUtkdÞum fuU yÆgG fUb˜lt: Åtht Cusu dY mk=uN fUt Jtal ntudt> Rm yJmh vh c\ze mkÏgt buk fUtkdÞumsl btisq= hnukdu>

Posted By: Nai Dunia News Network

NaiDunia Local
NaiDunia Local